Tjänster för resenärer

25.9.2018

Australien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Australien är ett tryggt land för resenärer, men det är ändå bra att vara normalt försiktig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Australien är ett tryggt land för resenärer men det är ändå bra att vara normalt försiktig, särskilt i storstäder och på turistorter.

Risken för terrorattacker i landet har ökat. Den allmänna terrorhotnivån har höjts till nivån "sannolik". Du hittar aktuell information om hotnivån på den australiensiska regeringens webbplats: www.nationalsecurity.gov.au/Securityandyourcommunity/Pages/National-Terrorism-Threat-Advisory-System.aspx

På badstränderna ska du absolut följa strandvakternas order. För din egen säkerhets skull är det bra att undvika obevakade stränder, på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

De interna avstånden är långa. I synnerhet om du tänker dig till obebodda trakter är det bra att planera din rutt och tidtabell noggrant, och att informera ditt inkvarteringsställe om din beräknade ankomsttid.

Det allmänna nödnumret är 000.

Brottsligheten
--------------
Australien är ett tryggt resmål och samma regler gäller som alltid när man reser. Bland annat ska man inte lämna sina saker obevakade på badstränderna eller värdeföremål synliga i bilen.


Australiens federala polis: www.afp.gov.au/

Varje delstat har också en egen poliskår.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarna är i gott skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden
-----------------
Cykloner och översvämningar kan förekomma i norra Australien (Northern Territory och Queensland) särskilt i december-februari (cyclone season).

Skogsbränder är vanliga i november-februari.

Vi uppmanar resenärer att vara försiktiga och att skaffa de senaste upplysningarna om naturkatastrofer av de lokala myndigheterna. Via följande länk hittar du myndigheter indelade efter delstat: www.ga.gov.au/hazards/emergency-management/jurisdictional-emergency-management-links.html

Hälsoläget
----------
Finland och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Systemet möjliggör första hjälpen och akut nödvändig sjukvård. Resenärer som blir intagna på sjukhus får tillbaka en del av betalda läkararvoden, laboratorieavgifter och dylikt från Medicaresystemets kontor.

I norra Queensland har denguefeber påträffats.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Australien har en mycket sträng narkotikalagstiftning och strikta karantänsbestämmelser. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas till exempel om träföremål som förs in i landet.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Canberra12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIAsanomat.can@formin.fi www.finland.org.au
www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
twitter.com/FinEmbAustralia
www.instagram.com/finlandinaustralia/
www.linkedin.com/company-beta/16166867/?pathWildcard=16166867

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.