Tjänster för resenärer

8.10.2018

Bulgarien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Se upp för ficktjuvar, speciellt i större städer samt vid Svartahavskusten. Undvik att röra dig ensam på små gränder och i parker. I Bulgarien och särskilt i Sofia finns det mycket herrelösa hundar som kan vara aggressiva och farliga.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Allmänna nödnumret är 112.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska det alltid anmälas till den lokala polisen.
Ta kopior av dina viktigaste dokument, som passet och flygbiljetterna, och förvara dem skilt från originalet.

Brottsligheten
--------------
Se upp för ficktjuvar, särskilt i folkträngseln på torg, shoppinggator och allmänna transportmedel.

I Sofia är till exempel centrumområdets frukt- och andra torg, Saluhallen, Sveta Nedelya-platsen, centralstationen och stadens gångtunnlar osäkra områden. Förhåll dig misstänksamt till ”vänner” som vill tränga sig på. Lita inte heller på civilt klädda "poliser" av olika slag som vill kontrollera pass och pengar på gatan. I centrala Sofia kan man, i synnerhet under turistsäsongen, se barn och unga personer som försöker sälja diverse små föremål. I gruppen kan också ingå skickliga ficktjuvar – det är alltså säkrast att inte stanna för närmare köpslående utan målmedvetet fortsätta sin väg framåt.

På kusten, i Varna och Burgas, förekommer problemen i synnerhet i turistområdena. Var extra försiktig på hotell, på gågator, i kyrkor, på torg, i butiker (framför allt klädaffärer) och gångtunnlar. Gatuförsäljning, tiggeri, fickstölder och valutaväxling har ofta direkt anknytning till organiserad brottslighet.

I turistorterna vid kusten har enstaka sexualbrott kommit till myndigheternas kännedom, undvik att röra dig ensam ute på natten. Förhåll dig skeptiskt till inbjudningar till lokala barer, disko eller liknande från nya bekantskaper, trots att de verkar vänliga och pålitliga. Särskilt om du är kvinna ska du tänka efter synnerligen noga om du ska ta emot skjuts av okända personer.

De lokala myndigheterna kritiseras ibland för likgiltighet och passivitet, i synnerhet på de livligaste turistmålen – bästa sättet att undvika eventuellt frustrerande besök på polisstationen är att uppföra sig vettigt och varsamt så att man inte råkar ut för problem.

Ett nytt fenomen som uppstått är erotikbarerna som öppnats vid Svartahavskusten. Unga män lockas till barerna vartefter dörrarna stängs och man begär stora summor för drycker, t.o.m. tusentals euro. En ur sällskapet kan tas som gisslan och man ber de andra hämta pengar. Utpressarna är ofta också beväpnade.

Stölder av telefoner är vanliga, och för färder med taxi kan det krävas stora summor. Var försiktig när du använder kreditkort och bankautomater på grund av bedrägerier och annan kriminell verksamhet.

Om du förlorar pass och pengar ska du anmäla det till den lokala polisen. Om du förlorat passet måste du dessutom vända dig till ambassaden.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarna är ofta i mycket dålig skick och skyltningen bristfällig. Körkulturen avviker betydligt från den finländska, den är aggressiv och kaotisk. Undvik konfrontationer med personer som kör snabbt och farligt med dyra bilar. Man kan inte heller alltid lita på myndigheternas hjälp. Det rekommenderas att ha bildörrarna låsta också under färden för att undvika tiggare i trafikljus och köer i Sofia. Rattfylleri och förare utan körkort är vanliga i trafiken, och antalet dödsfall och olyckor har ökat – det lönar sig alltså att vara allmänt försiktig och uppmärksam.

Som fotgängare i Sofia kräver kombinationen av aggressiv körning, bristfälliga trottoarer och övergångsställen och felparkerade bilar särskild försiktighet. Fotgängare bör vid grönt ljus se upp för bilar som svänger.

Naturförhållanden
-----------------
Somrarna i Bulgarien är vanligtvis heta och på vintern snöar det. Klimatet vid Svartahavskusten påminner om klimatet i södra Europa kring Medelhavet. Om du rör dig i bergstrakterna på vintern ska din bil vara utrustad med snökedjor eftersom dubbdäck är förbjudna i Bulgarien. Vinterunderhållet av vägar varierar kraftigt mellan olika orter. Den som skidar eller åker slalom ska under alla omständigheter hålla sig till utstakade spår och preparerade pister, och följa myndigheternas och skidcentrens anvisningar gällande snöskred. Kraftiga och rikliga regn orsakar både jordskred och översvämningar.

Bulgarien är beläget i ett seismiskt område och det finns alltid en risk för jordbävningar. Kontrollera nödutgångar och olika sätt att ta sig ut när du anländer till ditt övernattningsställe.

Hälsoläget
----------
Heltäckande resenärsförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring.

Ta inte risker när det gäller alkohol, narkotika, trafik, sexuella relationer och smittsamma sjukdomar. Om du är under inflytande av rusmedel när det inträffar en olycka är du själv ansvarig för konsekvenserna. Försäkringen hjälper sällan i sådana fall.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: www.kela.fi/eurooppalainen-sairaahoitokortti

Det finns inte nödvändigtvis personal som kan engelska på alla sjukhus. På Finlands ambassad får man information om tolkar och av honorärkonsuln i Varna kan man också be om tolkhjälp.

Det händer att privata sjukhus på turistorterna skriver överdrivet stora räkningar åt utlänningar. Om du är i behov av sjukvård ska du vända dig till pålitliga sjukhus och kontrollera priserna innan några vårdåtgärder utförs. Om du råkar ut för en oskälig räkning ska du meddela det till de lokala myndigheterna eller till Finland ambassad.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Sofia26 Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA+359 281 021 10 sanomat.SOF@formin.fi www.finland.bg
www.facebook.com/FinnishEmbassySofia

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.