Tjänster för resenärer

16.1.2019

Andorra: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Ett tryggt resmål, finländare utsätts inte för några särskilda risker. Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
I det stora hela är Andorra ett tryggt land, och finländare utsätts inte för några särskilda risker.

Terrorism har inte förekommit, men terrorattacker kan förekomma också i Andorra. Var uppmärksam och följ de lokala myndigheternas anvisningar. Håll i synnerhet reda på pengar, kreditkort och pass.

Det allmänna nödnumret i Andorra är 112.

Övriga nödnummer
Polisen 110
Ambulans och brandkår 118
Sjukdomsfall 116
Räddningstjänst i bergen 112

Nödnumren fungerar bara inom Andorra.

Brottsligheten
--------------
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Var synnerligen försiktig på vägarna. Terrängen är bergig och det kan finnas mycket trafik. Många bilister kör överhastighet och äventyrar den övriga trafiken med oförsiktiga omkörningar. Blixthalka kan förekomma.

Naturförhållanden
-----------------
Om du reser till något av Andorras skidcenter, ta på förhand reda på väderleksförhållandena och särskilt risken för eventuella laviner. Det är farligt att åka utanför de övervakade pisterna. Aktuell information finns på adresserna: www.meteo.ad/?idioma=1 och visitandorra.com/en/winter/andorra-s-tourism-offices/tourist-office-of-andorra-la-vella/.

Risken för skogs- och buskbränder är störst på sommaren i Andorra. Det är mycket viktigt att man i alla situationer följer de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser.

Hälsoläget
----------
Det europeiska sjukvårdskortet gäller inte i Andorra och vi rekommenderar en omfattande reseförsäkring för den som reser till landet. Kontrollera noggrant innan du reser vad din försäkring täcker.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, MadridPaseo de la Castellana, 15
28046 MADRID
SPAIN+34 913 196 172 sanomat.mad@formin.fi www.finlandia.es
www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoMadrid
www.twitter.com/EmbFinMadrid

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.