Tjänster för resenärer

4.12.2018

Indonesien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Risk för terrordåd. Undvik stora folksamlingar. Mycket naturkatastrofer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Jordbävningarna och tsunamin som inträffat under de senaste dagarna har orsakat omfattande skador på infrastrukturen på Sulawesi. En del av ön har lidit mycket svåra skador och vi avråder tillsvidare från resor som inte är nödvändiga till centrala Sulawesi. Den som planerar en resa till någon annan del av Sulawesi ska före resan ta reda på läget på resmålet av researrangören, hotellet eller de lokala myndigheterna. Du hittar en lista över informationskällor på ambassadens webbplats www.finland.or.id/public/default.aspx?contentid=378609&nodeid=31737&culture=fi-FI

Vulkanen Agung på Bali är aktiv. Undvik att röra dig i närheten av vulkanen. Myndigheterna rekommenderar att man håller sig på 4 kilometers avstånd från kratern. Också andra vulkaner i Indonesien har visat tecken på att vakna. Följ de lokala myndigheternas information om vulkanerna.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det finns hela tiden en risk för terrordåd i Indonesien. Undvik särskilt stora folksamlingar och demonstrationer. Risken för oroligheter är stor i huvudstaden Jakarta, men också på turistöarna, bland annat Bali, Lombok och Sulawesi.

Det inträffar ofta naturkatastrofer, till exempel jordbävningar, vulkanutbrott och översvämningar. Särskilt under regnperioder är översvämningar och jordskred vanliga. Om du reser till en aktiv vulkan ska du vara försiktig och be om råd och anvisningar på platsen. Följ de lokala medierna och iaktta myndigheternas anvisningar i krissituationer.

Om du reser till Papua, Kalimantan eller Sulawesi ska du iaktta särskild försiktighet. Kontrollera den aktuella säkerhetssituationen innan du reser.

Vid behov kan du fråga de lokala myndigheterna om säkerhetssituationen, Indonesiens ambassad i Helsingfors www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx eller Finlands ambassad i Jakarta www.finland.or.id/public/default.aspx?nodeid=35268&contentlan=1&culture=fi-FI .

Brottsligheten
--------------
Det förekommer en risk för terrorism.

Stölder och knivhot är vanliga på Bali och Lombok. På de livliga turistmålen stjäls mobiltelefoner, ryggsäckar och plånböcker. Det görs mycket rån och rånförsök så att väskor rycks i farten från en motorcykel.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiksäkerheten är dålig. Vägnätets skick och fordonens säkerhet varierar.

I turistorterna på örarna är trafiken livlig. Använd ändamålsenlig säkerhetsutrustning om du kör motorcykel.

Det har skett flera allvarliga flygolyckor i Indonesien under de senaste åren. EU har förbjudit indonesiska flygbolag inom EU:s luftrum. Mera information om förbjudna flygbolag på EU:s webbplats ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm

Ge dig inte ut på havet om det är storm eller om fartyget verkar överlastat eller på annat sätt inte sjödugligt. Kontrollera att det finns tillräckligt med flytvästar och var de förvaras.

Om du reser från Kalimantan Timur eller Sulawesi till Filippinerna sjövägen, kontrollera att rutten är trygg och vad säkerhetssituationen är i södra Filippinerna. Det finns en risk för kidnappning i södra Filippinerna.

Naturförhållanden
-----------------
Indonesien ligger i det område som kallas Eldringen där det förekommer mycket jordbävningar och vulkanutbrott. Jordbävningar är vanliga särskilt på Sumatra, men också på Papua, Java och Sulawesi förekommer kraftig seismisk aktivitet. Helsingfors universitets seismologiska institut har sammanställt anvisningar för hur man ska agera om det inträffar en jordbävning:
www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/anvisningar.html

När det inträffar naturkatastrofer är det mycket viktigt att man följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Om du reser till en vulkan ska vara försiktig och be om råd och anvisningar på platsen.

Under regnperioden (oftast oktober–april) kan kraftiga regn orsaka översvämningar och jordskred. Var försiktig i hela landet. I de flesta delarna av Indonesen är regnperioden som intensivast i januari–februari.

Havsströmmarna vid Balis och Lomboks kuster är mycket kraftiga och orsakar dödsfall varje år. Sjögången och strömmarna är allra farligast under vintermånaderna.

Hälsoläget
----------
De indonesiska sjukhusen håller inte europeisk standard. I Jakarta och på Bali är ett av de bästa alternativen den internationella kliniken SOS Medika www.internationalsos.com/locations/asia-pacific/indonesia. Långsamma trafikförbindelser försvårar också tillgången till vård.

Innan du reser är det mycket viktigt att se till att du har en giltig heltäckande försäkring. I allvarliga sjukdomsfall kan man bli tvungen att evakueras med flyg, vilket är mycket dyrt. Det har hänt att sjukhus vägrat att vårda patienter utan försäkring.

Jakarta är inte malariaområde, men det förekommer denguefeber som sprids av myggor i staden. Denguefebern är en vanlig sjukdom i hela landet. Man skyddar sig bäst mot myggbett med hjälp av täckande klädsel och insektgift.

Kranvattnet är inte drickbart. Sjukdomar som beror på bakterier i vattnet och maten, såsom kolera och tyfoidfeber, är vanliga. Också olika slag av parasiter orsakar sjukdomar.

På Bali, liksom också i andra delar av Indonesien, måste man vara noga med alkoholens ursprung. Det har förekommit alkohol som innehållit metanol.

Det förekommer rabies i Indonesien. Akta dig för djur som springer löst. Om du blir biten ska du omedelbart uppsöka en läkare.

Sår läker långsamt i tropikerna och infektionsrisken är stor. Akta dig till exempel för att skära dig på vassa koraller.

Det lönar sig att vara noggrann med hygienen för att undvika infektioner. Kontrollera vilka vaccin som behövs på resmålet i god tid innan du reser.

Fågelinfluensa utgör inget omedelbart hot i Indonesien i sin nuvarande form, men undvik ändå fågelmarknader, hönserier och andra platser där man kan komma i beröring med fjäderfä.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Indonesien har exceptionellt sträng narkotikalagstiftning. Innehav av små mängder narkotika kan leda till fängelsestraff och för större narkotikabrott kan man till och med dömas till döden. Lämna aldrig ditt bagage oövervakat eftersom narkotikasmugglare kan utnyttja utomstående som kurirer. Detta kan inträffa under resor till Indonesien, inom landet och bort från Indonesien.

På turistorterna är det relativt vanligt att det säljs psykedeliska svampar (magic mushrooms) trots att det är förbjudet både att sälja och använda dem.

Hasardspel är förbjudet i Indonesien.

Utanför de stora städerna och turistorterna lönar det sig att följa lokala, ofta konservativa, regler gällande klädsel och uppförande.

I Aceh gäller lokal islamsk lag och även utlänningar bör respektera den. Särskild vikt fästs vid klädsel, alkoholanvändning och umgänge med personer av annan kön. Också utländska icke-muslimer har ansatts av myndigheterna.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Med frågor som gäller inrese- och tullbestämmelser ska man alltid vända sig till Indonesiens ambassad i Helsingfors : www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx.

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, JakartaMenara Rajawali, 9th floor
Jl Mega Kuningan
Lot 5.1, Kuningan

INDONESIA+62 212 939 3000sanomat.jak@formin.fi www.finland.or.id
www.facebook.com/FinnishEmbassyJakarta

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.