Tjänster för resenärer

28.12.2018

Irak: resemeddelande

Risknivå
--------
Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Säkerhetsläget i Irak är dåligt. Säkerhetsläget kan försämras snabbt, också i den i allmänhet lugnare regionen Kurdistan. Striderna mot terrororganisationen IS fortsätter. Risken för terrordåd är betydande i största delen av landet. För västerlänningar som befinner i Irak är risken stor att bli föremål för kidnappning. I landet förekommer också demonstrationer som kan bli våldsamma. Undvik stora folksamlingar. Vi rekommenderar starkt att du använder privata säkerhetsföretags tjänster och skydd. Finland har ingen ambassad i Irak. Tillgången till konsulära tjänster och konsulärt bistånd för finska medborgare är mycket begränsad.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
De irakiska säkerhetsstyrkorna har befriat landets territorium från terrororganisationen IS, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet.
Den internationella koalitionen mot IS genomför fortfarande luftattacker i landets västra och norra delar, och det turkiska flygvapnet bombar nu och då misstänkta PKK-mål i norra delen av Kurdistan. Det har placerats ut en stor mängd minor och sprängämnen i Irak medan striderna pågick och alla områden har inte ännu röjts.
Enligt irakisk lag måste man skaffa ett visum innan man anländer till landet, även om du reser enbart till regionen Kurdistan.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetsläget i Irak är dåligt. Terrororganisationen IS har förlorat kontrollen över irakiskt territorium, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet, också i Kurdistan. Attackerna kan ske när och var som helst, men de inträffar i synnerhet under religiösa högtider och lediga dagar. Utlänningar är lockande mål för kidnappningar, som utförs både av terrorister, rebeller och brottsliga grupper. Kidnappningar kan vara ideologiskt motiverade eller ett sätt att få pengar. Undvik stora folksamlingar.

De kurdiska självständighetssträvandena har tillspetsat säkerhetsläget också i den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak, och säkerhetsläget kan försämras snabbt. Läget är särskilt tillspetsat i Kirkuk och på de omstridda områdena på Kurdistans och Iraks gränsmarker.

Flygbolaget Iraqi Airways är på EU:s svarta lista eftersom det inte uppfyller säkerhetsstandard.

En reseförsäkring är ytterst viktig. Kontrollera om försäkringen omfattar Irak, som klassificeras som riskområde för krig.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Mosuldammen har redan en längre tid varit i dåligt skick. Det finns en risk att dammen brister vilket skulle orsaka en flodvåg i hela Tigris, ändå till Bagdad. De irakiska myndigheterna har inlett reparationsarbeten. De som vistas i områden bör vara medvetna om risken.

Brottsligheten
--------------
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Naturförhållanden
-----------------
Irak ligger i ett område där det förekommer jordbävningar. Under vintern kan de rikliga regnen orsaka översvämningar. På våren och hösten förekommer sandstormar. Sommaren med höga temperaturer och torka räcker flera månader.

Hälsoläget
----------
Tillgången till hälsovårdstjänster är begränsad.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Enligt irakisk lag måste man skaffa ett visum innan man reser in i landet. Det gäller också fastän man endast reser till regionen Kurdistan. Det utdelas stränga straff för överträdelser av inresebestämmelserna.

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för IrakKanalgatan 3b
00160 HELSINGFORS
FINLANDali-12@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.