Tjänster för resenärer

14.2.2018

Irak: resemeddelande

Risknivå
--------
Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Säkerhetsläget i Irak är mycket dåligt. Striderna mot terrororganisationen IS fortsätter. Risken för terrordåd är betydande i största delen av landet. Strider och våldsamheter förekommer på många håll. För västerlänningar som befinner i Irak är risken stor att bli föremål för terrordåd eller kidnappning. Finland har ingen ambassad i Irak. Tillgången till konsulära tjänster och konsulärt bistånd för finska medborgare är mycket begränsad.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
De irakiska säkerhetsstyrkorna har befriat landets territorium från terrororganisationen IS, men IS genomför enskilda förödande attacker runt om i landet. Risken för våldsamheter ökar när parlamentsvalet närmar sig.

Irak har dragit in alla internationella flyg till Erbils och Sulaymaniyyas internationella flygplatser. Om man ska lämna Kurdistan med flyg måste man resa via Bagdad. Enligt irakisk lag måste man skaffa ett visum innan man anländer till landet.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetssituationen i Irak är mycket dålig. I och med att terrororganisationen IS förlorat kontrollen över irakiskt territorium har antalet terrorattacker runt om i landet ökat. Terrordåden i Bagdad får mycket uppmärksamhet och därför satsar IS särskilt på att attackera huvudstaden. Det planeras parlamentsval i maj, vilket ökar risken för våldsamheter. Olika väpnade grupper vill att utländska styrkor ska lämna landet, vilket kan öka våldsamheterna riktade mot utlänningar.

De kurdiska självständighetssträvandena har tillspetsat säkerhetsläget också i den autonoma regionen Kurdistan. Det kan ske snabba förändringar i säkerhetsläget och utrikesministeriet uppmanar att man undviker alla resor till också till den autonoma regionen Kurdistan. Den som befinner sig i området bör följa mediernas och myndigheternas nyhetsförmedling och överväga att lämna landet om säkerhetssituationen försämras.

En reseförsäkring är ytterst viktig. Kontrollera om försäkringen omfattar Irak, som klassificeras som riskområde för krig.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Mosuldammen har redan en längre tid varit i dåligt skick. Det finns en risk att dammen brister vilket skulle orsaka en flodvåg i hela Tigris, ändå till Bagdad. De irakiska myndigheterna har inlett reparationsarbeten. De som vistas i områden bör vara medvetna om risken.

Brottsligheten
--------------
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget
----------
Polio har påträffats i Irak.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för IrakKanalgatan 3b
00160 HELSINGFORS
FINLANDali-12@formin.fi

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.