Tjänster för resenärer

19.10.2018

Kanada: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det allmänna säkerhetsläget i Kanada är gott.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna nödnumret är 911. I vissa avlägsnare regioner kan man vara tvungen att först välja 0 och sedan 911.

Brottsligheten
--------------
Kanadensiska polisens webbplats: www.rcmp.gc.ca/en.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägnätet i landets södra delar är täckande. De allra nordligaste områdena når man endast med flyg. Vägarna är i allmänhet i gott skick. Finskt körkort accepteras i vissa provinser, i andra inte. På vintern kan vägförhållandena vara utmanande på grund av snö, underkylt regn och halka. Vädret kan slå om plötsligt.

Kanadas trafikmyndighet: www.tc.gc.ca/eng/menu.htm

Naturförhållanden
-----------------
Det stränga klimatet ibland orsaka regionala undantagstillstånd, till exempel översvämningar, extrem köld, snö- och isstormar, snöskred och orkaner. Läs lokala väderprognoser på de nationella vädertjänsterna:
weather.gc.ca/canada_e.html och www.theweathernetwork.com/

Information om jodbävningar: www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php

Hälsoläget
----------
Hälsovården är mycket dyr för den som inte omfattas av Kanadas hälsovårdssystem. Man måste absolut ha en reseförsäkring med tanke olyckor och sjukdomsfall.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
De lokala lagarna gäller också turister. Information om Kanadas lagstiftning och straff: laws.justice.gc.ca/eng/. Det är olagligt att föra ut alla slag av narkotika (inkl. cannabis) ur landet, till exempel till USA.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Ottawa55 Metcalfe Street, Suite 850
OTTAWA, ONTARIO K1P 6L5
CANADA+1 613 288 2233sanomat.ott@formin.fi www.finland.ca
www.facebook.com/FinnishEmbassyOttawa
twitter.com/FinlandinCanada

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.