Tjänster för resenärer

7.1.2019

Litauen: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det är ganska tryggt att resa i Litauen.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Säkerhetsläget i Litauen är stabilt och finländare som bor där är inte utsatta för något omedelbart säkerhetshot. Riskerna i Litauen är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten
--------------
Se noga efter handväska och plånbok. Undvik att röra dig ensam om du är berusad.

Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe.

Polisen i huvudstaden Vilnius får du tag i på e-postadressen vilniausvpk.ovs@polocija.lt eller på tfn +370 5 271 6008.

Använd bevakade parkeringsområden när du parkerar och lämna inga saker synliga i bilen. Ett rattlås kan förhindra bilstöld om bilen inte är stöldskyddad.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Litauens huvudleder är i gott skick och skyltningen relativt tydlig. Man bör vara försiktig i trafiken. Enligt de litauiska trafikreglerna får man i korsningar med trafikljus med en grön pil svänga till höger vid rött ljus, om man inte äventyrar den övriga trafiken.

Körhastigheten i stadstrafiken är relativt hög, gatorna är delvis i dåligt skick och bristfälligt underhållna på vintern.

På motorvägarna kan man göra U-sväng bara där det är utmärkt. Rådjur kan förorsaka farliga situationer i trafiken.

Bilister bör notera att man måste använda vinterdäck under tiden 10.11.– 31.3. i Litauen (dubbdäck eller friktionsdäck). Under andra tider är det förbjudet att använda dem. I Litauen ska bilar vara utrustade med reflexväst, första hjälpen-väska och släckare. Promillegränsen i trafiken är 0,4.

Hälsoläget
----------
Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av Folkpensionsanstalten. Du behöver också en heltäckande reseförsäkring eftersom FPA endast ersättar akut sjukvård i andra EU-länder, inte hemtransportkostnader med mera.

Personalen vid Litauens allmänna sjukhus talar nödvändigtvis inte andra språk än litauiska och ryska.

Det finns fästingar i Litauen. I Vilnius är kranvattnet drickbart men annanstans rekommenderas vatten i flaska.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det förekommer fördomar mot sexuella minoriteter.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Man måste visa upp pass eller identitetskort med foto när man lämnar Litauen. Mera information får du av Litauens ambassad i Helsingfors: fi.mfa.lt/fi/en/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, VilniusK.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA+370 526 680 10 sanomat.VIL@formin.fi www.finland.lt
www.facebook.com/FinnishEmbassyVilnius/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.