Tjänster för resenärer

11.2.2019

Portugal: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det allmänna säkerhetsläget är gott. Se upp för väsk- och ficktjuvar. Skogsbränder är vanliga på sommaren.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna säkerhetsläget i Portugal är gott och landet är ett ganska tryggt resmål. Iaktta normal försiktighet om du reser till Portugal.

Brottsligheten
--------------
Se upp för ficktjuvar på platser som frekventeras av turister och i kollektivtrafiken. I Lissabon gäller det särskilt metron och spårvagnslinjerna 15 och 28.

Bilar, särskilt hyrbilar, har ofta blivit utsatta för rån. Det lönar sig att inte lämna värdeföremål i bilar. Om ett bildäck går sönder är det bäst att förhålla sig skeptiskt till folk som erbjuder sig att hjälpa.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Den portugisiska trafikkulturen skiljer sig märkbart från den finländska, körstilen är ryckig och situationshastigheterna höga. Både bilister och fotgängare har orsak att vara försiktiga.

Naturförhållanden
-----------------
Portugal är beläget inom ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma, både på fastlandet och på öarna (Azorerna och Madeira). Instruktioner i fall av jordbävning finns på beskickningens webbsidor ( www.finlandia.org.pt/Public/default.aspx?contentid=166273&nodeid=42168&contentlan=3&culture=sv-FI ).

Information om jordskalv hittar du här: www.helsinki.fi/geo/seismo/index.html

Hälsoläget
----------
Denguefeber registrerades senast år 2013 på Madeira men de lokala myndigheterna rekommenderar ändå att resenärer vidtar förebyggande åtgärder.

Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar. En heltäckande reseförsäkring behövs eftersom FPA endast ersätter omedelbar sjukvård i andra EU-länder, inte bl.a. hemtransportkostnader. På FPA:s webbplats finns mera information om det europeiska sjukvårdskortet: www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Det är förbjudet att göra upp öppen eld i Portugal. Både avsiktligt och oavsiktligt orsakande av skogsbrand leder i Portugal till stränga straff, vanligtvis fängelsestraff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, LissabonRua do Possolo 76-1
1350-251 LISBOA
PORTUGAL+351 213 933 040 sanomat.LIS@formin.fi www.finlandia.org.pt
www.facebook.com/EmbaixadaFinlandiaLisboa

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.