Tjänster för resenärer

19.2.2019

Tyskland: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Tyskland är ett tryggt resmål. Liksom i storstäderna i andra europeiska länder kan emellertid risken för terrordåd fortfarande inte uteslutas.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Gränskontrollerna vid gränsen mellan Tyskland och Österrike fortsätter tillsvidare. Förbered dig på gränskontroller också vid de andra gränserna. Du ska ha pass eller identitetskort med dig.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
I det stora hela är Tyskland ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan inte uteslutas.

Iaktta särskild försiktighet när du rör sig i de stora städerna. Förvara pass, pengar och andra värdeföremål på en säker plats när du rör dig utomhus. Ficktjuvar förekommer, särskilt i fullsatta färdmedel i kollektivtrafiken.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Nödnummer i Tyskland:
Polisen 110
Brandkåren 112

Brottsligheten
--------------
Var på din vakt om du hyr ett rum eller gör affärer med en privatperson som kräver kontantbetalning eller förskottsbetalning.

Om du förlorar ditt pass eller identitetskort ska du anmäla det till den lokala polisstationen.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Var normalt uppmärksam i stadstrafiken och beakta cyklisterna som ofta cyklar på körbanan och ibland kan göra oväntade rörelser. På motorvägarna ska man beakta de höga hastigheterna så att man inte råkar ut för överraskande situationer.

Använd lämpliga däck med tanke på väderförhållandena under vintern. Det är förbjudet att använda dubbdäck. I bergstrakter kan man bli tvungen att använda snökedjor.

Vädret har en större inverkan på trafiken än i Finland. Plötsliga förändringar i väderförhållandena orsakar rusning och farliga situationer, särskilt på motorvägarna.

Naturförhållanden
-----------------
Du hittar aktuella väderleksrapporter och prognoser på följande webbplatser:
www.wetter.de/
www.wetteronline.de/

Hälsoläget
----------
Ta med dig ett europeiskt sjukvårdskort som beviljas av Folkpensionsanstalten. Mera information på adressen www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti. En reseförsäkring kompletterar det europeiska sjukvårdskortet.


Här hittar du information om fästingsituationen i Tyskland: www.zecken.de
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
När du reser till Tyskland måste du ha ett giltigt pass eller identitetskort. Körkort är inte en resehandling.

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BerlinRauchstraße 1
D-10787 BERLIN
GERMANY+49 305 050 30 info.berlin@formin.fi www.finnland.de
www.facebook.com/BotschaftVonFinnlandBerlin
twitter.com/FinBotschaftDe
blogit.ulkoministerio.fi/berliini

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.