Tjänster för resenärer

16.1.2019

Maldiverna: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå
------------------
Male: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Turistorterna på atollerna är alla trygga. I landets huvudstad Malé förekommer det tidvis politiska demonstrationer som kan bli våldsamma.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Det undantagstillstånd som utlystes i landet på grund av politiska kravaller upphävdes den 22 mars 2018. Resenärer uppmanas fortsättningsvis att vara ytterst försiktiga i huvudstaden Malé och att följa de lokala myndigheternas information om läget. Det politiska läget antas förbli spänt över presidentvalet som hålls den 23 september 2018.

Maldiverna är huvudsakligen ett tryggt resmål. I huvudstaden Malé finns det emellertid orsak att iaktta särskild försiktighet och undvika demonstrationer, folkmassor och valtillställningar.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Ögruppen Maldiverna är huvudsakligen ett tryggt och prydligt resmål. I huvudstaden Malé ska man ändå iaktta särskild försiktighet och undvika demonstrationer och stora folksamlingar.

Finland har ett honorärkonsulat i Malé. Inget EU-land har ambassad på Maldiverna. En ambulerande ambassadör har sitt kontor i Helsingfors vid utrikesministeriet.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
På grund av politiska kravaller utlystes undantagstillstånd i hela landet i februari 2018. Uppehållstillståndet upphävdes den 22 mars. Var särskilt försiktig i huvudstaden Malé och följ de lokala myndigheternas information. På grund av presidentvalet i slutet av sommaren förblir det politiska läget sannolikt spänt.

Ögruppen Maldiverna är ett huvudsakligen tryggt resmål. I huvudstaden Malé ska man emellertid iaktta särskild försiktighet och undvika alla demonstrationer och folksamlingar.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer en del vanlig brottslighet i huvudstaden.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
I huvudstaden Malé är trafiken kaotisk och det förekommer ofta stockningar. Båtförbindelserna mellan Malé och öarna fungerar bra. Förbindelserna mellan flygplatsen i Malé och turistorterna är beroende av flygens ankomst- och avfärdstider och transporten ordnas ofta av hotellen. Det är mycket dyrt att hyra en privat motorbåt.

Naturförhållanden
-----------------
Havsströmmarna kan vara kraftiga och sjögången är ibland farligt hög. Varje år drunknar det flera turister.

Ögruppens högsta punkt är 2,4 meter över havet vilket gör öarna utsatta för naturkatastrofer.

Hälsoläget
----------
Det finns två sjukhus som gör mindre ingrepp i huvudstaden Malé. Om det krävs mera avancerad sjukvård måste man ta sig till Indien, Sri Lanka eller Singapore.

Det förekommer denguefeber i landet.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Maldiverna är ett islamskt land och man följer islamsk lag (sharia). De lokala helgdagarna är fredag och lördag.

Man får inte föra med sig alkoholhaltiga drycker till Maldiverna. I Malé får man köpa alkohol endast i hotellet på flygplatsen. Restaurangerna på turistorterna har också utskänkningsrätt. För smuggling och bruk av narkotika döms hårda straff.

Vi rekommenderar att den som reser utan en resebyrå reserverar sin inkvartering på förhand eftersom det under den senaste tiden har förekommit fall där en resebyrå på flygplatsen, utsedd av gränsmyndigheterna, har reserverat ett mycket dyrt hotell åt resenärer utan inkvartering utan att erbjuda några alternativ. I dessa fall har också resenärernas pass och kreditkort hållits i myndigheternas förvar väldigt länge.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för SydasienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDasa-11@formin.fi formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=16659&contentlan=2&culture=en-US

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.