Tjänster för resenärer

23.1.2019

Malta: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Malta är ett relativt tryggt resmål. I synnerhet unga resenärer ska ändå vara allmänt försiktiga. Vänstertrafik.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Malta är ett relativt tryggt resmål. Sunt förnuft är ändå på sin plats; man bör hålla ett öga på sin egendom och vara särskilt uppmärksam i trafiken eftersom landet har vänstertrafik. Charterresenärer bör följa researrangörernas anvisningar.

Även om kvälls- och nattlivet är stillsamt på turistorterna kan framför allt unga resenärer bli offer för brott. Vi rekommenderar därför att föräldrar på förhand noggrant tar reda på hurdana förhållanden de minderåriga resenärerna vistas i om de åker till Malta.

I Europa har myndigheterna allmänt höjt sin beredskapsnivå, eftersom risken för terrorism bedöms förhöjd. Inget särskilt hot har dock riktats mot Malta. Resenärer uppmanas vara normalt uppmärksamma, och försiktiga speciellt vid turistmål, i kollektivtrafiken och i närheten av offentliga byggnader.

Eftersom Finland inte har någon ambassad på Malta och därmed ingen som kan förnya pass, är den närmaste myndigheten som kan göra det ambassaden i Rom. Om ditt pass blir stulet eller försvinner eller blivit gammalt kan passkontoret på Malta bevilja ett Emergency Travel Document (ETD) för en resa. I sådana fall ska du först kontakta den finska ambassaden i Rom, som ger vidare instruktioner (consulate.roo@formin.fi eller tfn +39 06 85 22 31).

Brottsligheten
--------------
Fickstölder förekommer i någon mån. Var särskilt noga med väska och plånbok i fullsatta bussar.

Maltapolisens webbplats: www.police.gov.mt/en-us/contact-details.aspx
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Malta har vänstertrafik. Trafikkulturen skiljer sig från den finländska och man bör vara vaksam både om man kör bil och som fotgängare. Vägarnas tillstånd är varierande.

Naturförhållanden
-----------------
I sommarhettan borde resenärer undvika överansträngning, sightseeing, köande till museer i gassande solsken, och se till att dricka tillräckligt. Särskilt äldre personer och barn uppmanas att stanna inomhus under dagens hetaste timmar på Malta.

Simma ska man bara göra vid badstränder där simning är tillåten och respektera simförbud där sådant finns: en röd flagga innebär att det är förbjudet att simma.

Hälsoläget
----------
Heltäckande resenärsförsäkring behövs.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, RomVia Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY+39 06 8522 31sanomat.ROO@formin.fi www.finland.it
www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.