Tjänster för resenärer

11.2.2019

Moçambique: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå
------------------
Cabo Delgado: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det är bra att vara försiktig i hela Moçambique. Undvik eventuella demonstrationer och rör dig inte ute när det är mörkt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Brottsligheten ökar på högtidsdagar och under semestersäsongerna. Var uppmärksam, följ nyheterna, undvik eventuella demonstrationer och rör dig inte ute när det är mörkt.

Det avtal om eldupphör som regeringen och oppositionspartiet Renamo ingick i december 2016 har hittills hållit och de allmänna förhållandena har blivit lugnare. Den tillspetsade inrikespolitiska situationen orsakade oroligheter särskilt i landets centrala delar, bl.a. provinserna Zambezia, Sofala, Manica och Tete. De som vistas i området uppmanas fortsättningsvis vara uppmärksamma.

Undvik resor som inte är nödvändiga till provinsen Cabo Delgado på grund av de våldsdåd som inträffat i området. I norra Moçambique har det sedan oktober 2017 förekommit väpnat våld, som också har drabbat den civila befolkningen. Brottsligheten har också ökat betydligt.

Befolkningen är på det hela taget vänlig och hjälpsam, men det finns ändå skäl att se upp för närmare bekantskap med obekanta personer.

Brottsligheten
--------------
Brottsligheten ökar under semestersäsongerna (december–januari) och på högtidsdagar. Sannolikheten att bli rånad är större i huvudstaden Maputo än på landsbygden. Turister är föremål för större uppmärksamhet och det är lätt att känna igen utlänningar som inte kan portugisiska. Det lönar sig inte att besöka stranden i Maputo ensam, eller ens i ett mindre sällskap, om där inte finns andra människor. Fotgängare i Maputos centrum uppmanas undvika sluttningar mot havet och vägar där det växer mycket buskar. På Friedrich Engels-gatan som börjar vid huvudgatan Avenida Julius Nyerere har det förekommit rån under dagtid.

Ambassaden rekommenderar att du låter bestyrka en kopia av ditt pass hos ambassaden eller en notarie (t.ex. Quarto Cartório, Av. Armando Tivane 982) så snart som möjligt efter att du anlänt till landet. Ha med dig kopiorna av ditt pass och visum med inresestämplarna när du rör dig ute på stan.

Om du blir utsatt för rån ska du göra en polisanmälan för reseförsäkringen. Eftersom processen kan ta några dagar ska anmälan göras så snart som möjligt efter brottet.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Landet har vänstertrafik, bilarna är ofta i dåligt skick och trafikkulturen skiljer sig från den finska. Bilisterna känner nödvändigtvis inte till eller respekterar inte trafikreglerna. Det är vanligt att bilisterna är påverkade av alkohol och droger i synnerhet under kvällstid och på veckoslut. Vi avråder från att köra bil utanför staden när det är mörkt. Håll fönstren stängda och dörrarna låsta, särskilt när du stannar i gatukorsningar. Polisen kan stoppa bilar i hopp om mutor. Det har också skett bilkapningar. Det lönar sig inte att erbjuda skjuts åt obekanta personer.

Vägarnas kvalitet och förhållandena varierar. Fordonen i kollektivtrafiken, i synnerhet minibussarna (chapas), är i mycket dåligt skick och chaufförerna kör ofta överhastighet. Vi avråder från att använda minibussarna eftersom de råkar ut för de värsta olyckorna.

Under regnperioden (november–april) är det svårt att ta sig fram längs landsvägarna på grund av översvämningar och störtregn. Kontrollera situationen före resan på webbplatsen för Moçambiques meteorologiska institut: Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) www.inam.gov.mz/index.php/pt/

Om du tänker köra tvärs igenom landet ska du vara förberedd på att vissa vägar kräver fyrhjulsdriven bil. Kontrollera att bilen är i gott skick och att du har med dig förstahjälpen-väska, reservdäck, ändamålsenliga kommunikationsmedel och tillräckligt med vatten och bränsle för att köra hela vägen. Ge dig inte av på resa om du inte känner till de lokala förhållandena.

Naturförhållanden
-----------------
Tropiska stormar är sannolika i november-april. Information hittar du på webbplatsen TSR - Tropical Storm Risk: www.tropicalstormrisk.com/.

Det finns en risk för översvämningar och jordskred efter långvariga regn. Försök inte korsa översvämningsområden eftersom det kan finnas elektrisk laddning i vattnet på grund av omkullfallna elledningar.

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det förekommer mycket hivvirus. Ta inga onödiga risker.

Under regnperioder kan det förekomma kolera i fattiga områden.

Det är viktigt att vara noga med hygienen.

Hälso- och sjukvårdens beredskap är svag.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Inställningen till sexuella minoriteter är i princip tolerant, även om offentliga uttryck för sexuell läggning inte rekommenderas. Innehav av narkotika är straffbart.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, MaputoAvenida Julius Nyerere,1128
MAPUTO
MOZAMBIQUE+258 214 824 00 sanomat.MAP@formin.fi www.finland.org.mz
www.facebook.com/FinnishEmbassyMaputo/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.