Tjänster för resenärer

16.1.2019

Bhutan: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det allmänna säkerhetsläget i Bhutan är gott. I regel kan man bara resa till landet som turist på organiserade gruppresor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna säkerhetsläget är gott. Bhutan är restriktivt när det gäller att ta emot turister. I regel kan man komma till landet på turistresor som ordnas av resebyråer.

Varken EU eller de nordiska länderna har ambassader i landet och Finland har inte heller något honorärkonsulat. En ambulerande ambassadör har sitt kontor i Helsingfors vid utrikesministeriet. Närmaste finska ambassad ligger i New Delhi.

Brottsligheten
--------------
Det förekommer lite brottslighet i landet.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Bhutan har vänstertrafik. Vägarna i bergen är mycket smala och slingrande och den förekommer ofta stenras och jordskred på vägarna. Trots att det inte finns mycket trafik kör bilarna hårt på landsvägarna och det förekommer dagligen farliga situationer i trafiken. Jämfört med Finland är trafiken farlig och riskfylld.

Det finns ingen järnväg i landet, folk rör sig längs med landsvägarna eller till fots.

Det vanligaste sättet att ta sig till Bhutan är med flyg. På grund av väderförhållandena i Himalaya kan de ske ändringar i flygtidtabellerna också med kort varsel. Det finns en internationell flygplats och tre inrikes.

Naturförhållanden
-----------------
Bhutan ligger i Himalaya, men landets södra delar är mera låglänta. Vädret påverkas mest av monsunen (juni–september) och av vintern (januari–februari) och då kan väderförhållandena orsaka ändringar i resplaner.

Bhutan är huvudsakligen ett bergigt land. Om du rör dig i naturen rekommenderar vi flera lager kläder på grund av temperaturväxlingarna samt ordentliga skor. Skydda dig omsorgsfullt från solen i bergen.

Hälsoläget
----------
Avstånden mellan byar och städer är långa och hälso- och sjukvård finns inte enkelt att tillgå. När man beger sig till avlägsna trakter ska man packa med sig drickvatten, första hjälpen-utrustning och mediciner. Kontrollera ditt vaccinationsskydd innan du reser.

Bhutan är högt beläget och man kan lätt få höjdsjuka.

Tillgången till hälsovårdstjänster är begränsad. I allvarliga fall ska man söka sig till Bangkok eller New Delhi dit det går flyg dagligen från Bhutan.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Bhutan är ett buddhistiskt land vilken man ska beakta i sin klädsel, särskilt om man besöker tempel.

Utförseln ur landet av föremål som är äldre än 100 år är begränsad. Resenärer måste ha ett intyg att visa upp för tullen över att varor som förs ut ur landet inte är antikviteter. Om man köper gamla föremål (eller föremål som ser gamla ut) lönar det sig att be om ett försäljningsintyg.

Landet har en restriktiv tobakslagstiftning.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för SydasienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDasa-11@formin.fi formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeId=16659&contentlan=2&culture=en-US

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.