Tjänster för resenärer

31.12.2018

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det är relativt lugnt i landet, men beredskapsnivån har höjts vid gränserna på grund av terrorhotet. Resenärer uppmanas att hålla sig till bebodda områden och att endast röra sig i naturen tillsammans med en guide. Undvik demonstrationer och massmöten.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Viktiga telefonnummer:
Allmänna nödnumret: 112
Polisen: 122
Brandkåren: 123
Ambulans: 124
Vägtjänst: 1282

I Bosnien och Hercegovina pågår fortfarande återuppbyggandet och fredsbyggandet efter kriget 1992­–1995. Kriget orsakade omfattade förstörelse i landet som utlyste sin självständighet 1992, och spåren efter kriget syns fortfarande i hela landet. Landets egen polisstyrkas kapacitet har förbättrats på ett avgörande sätt och säkerheten har ökat. Återuppbyggandet framskrider och de samhälleliga strukturerna håller på att stabiliseras. Det finns fortfarande internationella observatörer och fredsbevarare i landet.

Den största faran för resenärer ligger i tungt de minerade frontlinjerna och gränszonen mellan landets två entiteter Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Bara en bråkdel av minorna har röjts. Läs mer om minor och minröjning på löytyy www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en

Brottsligheten
--------------
Polisen: www.fup.gov.ba (Federationen Bosnien och Hercegovina) och www.mup.vladars.net/eng/index.php (Republika Srpska)
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Den som rör sig med egen bil ska vara särskilt försiktig. Trafiken är den största säkerhetsrisken i Bosnien och Hercegovina. De höga hasigheterna på motorvägarna, höga situationshastigheter på små vägar, våghalsiga omkörningar och vårdslös körstil på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer.

Det är obligatoriskt med vinterdäck 15.11–15.4. På vintern lönar det sig att också ha snökättingar om man kör i bergen. Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille.

Naturförhållanden
-----------------
Bosnien och Hercegovina ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer en risk för jordbävningar. Kraftiga skalv som skulle orsaka stora skador förekommer dock sällan. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. I samband med störtregn finns det en risk för översvämningar och jordskred som kan orsaka stora skador.

Hälsoläget
----------
Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, ZagrebMiramarska 23
10000 ZAGREB
CROATIA+385 163 120 80 sanomat.zag@formin.fi www.finland.hr
www.facebook.com/FinEmbZagreb
twitter.com./FinEmbCroatia

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.