Tjänster för resenärer

21.1.2019

Brunei: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Tryggt resmål, iaktta normal försiktighet. Muslimsk stat, respektera lokala seder. Sträng narkotikalagstiftning.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det är i allmänhet tryggt att resa i Brunei. Resenärer bör ändå vara försiktiga och fästa särskild uppmärksamhet vid sin personliga säkerhet.

Polisens nödnummer är 993, ambulansnumret 991 och brandkåren 995.

Brottsligheten
--------------
Våldsbrott är ovanliga i landet och kriminaliteten låg. Småbrottslighet, såsom snatterier och fickstölder, förekommer sporadiskt, varför det är skäl att ta väl vara på sitt pass och eventuella värdeföremål. Om du förlorar ditt pass ska du anmäla det till den lokala polisen.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Brunei har vänstertrafik. Om du råkar i en trafikolycka i egenskap av förare skall du inte avlägsna dig från platsen innan polisen anländer.

Naturförhållanden
-----------------
Brunei hör inte till något egentligt jordbävningsområde, men jordbävningar i närområdet kan ha återverkningar även på Brunei och jordbävningar under havet kan orsaka flodvågor.

Vid havet förekommer medusor, och om man bränner sig på en sådan måste man genast uppsöka läkare eftersom det kan vara synnerligen farligt.

Resenärer uppmanas att iaktta de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer.

Hälsoläget
----------
Den lokala bashälsovården håller relativt hög standard, men i allvarliga fall måste man överväga att söka vård i t.ex. Singapore.

I Brunei förekommer denguefeber, som sprids av myggor.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Brunei har en sträng narkotikalagstiftning och i vissa fall kan dödsstraff utdelas. I Brunei tillämpas delvis sharialagen, som i vissa fall också kan omfatta ickemuslimska turister. Homosexualitet är ett brott i Brunei, och straffpåföljden kan vara upp till tio års fängelse eller böter.

Det är förbjudet att sälja alkohol i Brunei.

Brunei är ett muslimskt land. Resenärer bör iaktta lokala seder och undvika att klä sig avslöjande. Det är förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser och i offentliga lokaler, likaså att äta eller dricka offentligt under fastan.

Brunei har infört en ny strafflag enligt vilken man för vissa brott kan dömas till hudud-staff i enlighet med sharia, till exempel amputation, stening eller piskrapp.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Här hittar du information om inresetillstånd till Brunei: www.immigration.gov.bn/visiting.htm

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Kuala LumpurWisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
MALAYSIA+60 342 577 746 inquiries.KUL@formin.fi www.finland.org.my
www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/Embassy-of-Finland-in-Kuala-Lumpur/153297034685560

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.