Tjänster för resenärer

29.1.2019

Papua Nya Guinea: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Risken för brottslighet är mycket stor. Naturkatastrofer och politiska oroligheter kan förekomma.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Den politiska och allmänna säkerhetsituationen i landet är mera ostadig än förr. Passagerare borde bli förtrogen med varje ortens situation på förhand och göra nödvändiga säkerhetsarrangemang

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
När du planerar din resa är det bra att kontakta lokala myndigheter eller Finlands honorärkonsulat, eftersom säkerhetssituationen varierar mycket i olika provinser. Undvik stora folkmassor och politiska möten. Det finns risk för politiska oroligheter.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
I huvudstaden Port Moresby förekommer det mycket brottslighet. Vi avråder från att röra sig ute efter mörkrets inbrott utan bil.

Brottsligheten
--------------
I huvudstaden Port Moresby och i andra stadsområden är bilstölder, rån och misshandel vanliga. Bilkapningar och väpnade rån har ökat på landsvägen mellan staden Lae och Nadzabs flygfält. Resenärer bör vara synnerligen försiktiga på den vägen.

Undvik avlägsna områden eller att röra dig ensam, i synnerhet efter skymningen. Värdeföremål bör inte hålls synliga och framför allt kvinnor bör inte klä sig uppseendeväckande.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Den offentliga trafiken är opålitlig och vägnätet i allmänhet dåligt eller mycket dåligt.

Naturförhållanden
-----------------
Papua Nya Guinea är beläget inom ett seismiskt aktivt område. I kustområdena, särskilt i norr, finns det risk för flodvågor (tsunami) på grund av jordbävningar till havs.

Hälsoläget
----------
Hälsovårdstjänsterna är ytterst begränsade. Malaria är vanligt i många områden, särskilt under regnperioden från november till april. Denguefeber förekommer också, speciellt i kusttrakterna. Tuberkulos förekommer allmänt. Även kolera och dysenteri förekommer. Antalet hiv-/aidspositiva är högt, det samma gäller andra könssjukdomar.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga, oftast långa fängelsestraff. Homosexualitet är kriminaliserat och offentliga ömhetsbetygelser kan leda till fängelsestraff.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Canberra12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIAsanomat.can@formin.fi www.finland.org.au
www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
twitter.com/FinEmbAustralia
www.instagram.com/finlandinaustralia/
www.linkedin.com/company-beta/16166867/?pathWildcard=16166867

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.