Tjänster för resenärer

28.1.2019

Djibouti: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Risk för internationell terrorism. Undvik alla resor till gränsen mot Eritrea.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna säkerhetsläget är lugnt med man bör ändå iaktta allmän försiktighet. Det har förekommit mer demonstrationer än tidigare under den senaste tiden. Undvik stora folksamlingar.

Det kan riktas sporadiska attacker mot platser med mycket utlänningar.

Av EU-länderna så är det bara Frankrike som erbjuder konsulära tjänster till nödställda. Frankrikes ambassads telefonnummer för konsulära ärenden är (+253) 21 35 25 03.

Brottsligheten
--------------
Brottsligheten är allmänt taget låg. Utanför staden Djibouti finns det en sporadisk risk att råka ut för landsvägsrövare. Det finns sjörövare i Adenviken.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Undvik att köra utanför staden Djibouti då det är mörkt eftersom fordonen inte alltid har fungerande strålkastare och det kan finnas boskap på vägarna. Var uppmärksam i trafiken som tidvis är kaotisk.

Naturförhållanden
-----------------
Djibouti är mycket torrt och det regnar nästan aldrig. Man måste alltid ha vatten med sig, särskilt om man rör sig utanför huvudstaden. Temperaturen kan stiga till mer än 50 grader på sommaren.

Hälsoläget
----------
Det finns inte hälsovård på västerländsk nivå att få i Djibouti.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Utlänningar gör klokt i att klä sig konservativt på allmänna platser. Homosexualitet är kriminaliserat.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Addis AbebaFitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA+251 114 704 390 sanomat.add@formin.fi www.finland.org.et
www.facebook.com/FinEmbAddis

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.