Tjänster för resenärer

29.1.2019

Fiji: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Fiji är ett tryggt resmål men normal vaksamhet är på sin plats.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Samma regler gäller i Fiji som utomlands överlag: förvara passet i hotellets förvaringsbox och värdeföremål utom synhåll.

Det allmänna nödnumret är 911.

Brottsligheten
--------------
Rån och misshandel förekommer ibland.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarnas skick är varierande. Resenärer bör vara särskilt försiktiga.

Naturförhållanden
-----------------
Fiji är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordskalv, orkaner och flodvågor kan förekomma. Cykloner kan under perioden november–april orsaka störtregn och översvämningar. Det lönar sig att kontrollera eventuella skador orsakade av naturkatastrofer direkt hos resmålet.

Hälsoläget
----------
Finland och Fiji har inga ömsesidiga avtal om socialskydd eller sjukförsäkringar. Hälsovårdsservicen på Fiji är begränsad.

Denguefeber och tyfus förekommer på Fiji. Hiv/aidsfallen har ökat märkbart under de senaste åren.

Det finns två tryckkamrar för dykare på Fiji, båda i huvudstaden Suva. Många populära dykplatser är belägna utanför Suva och dykare som behöver hjälp måste evakueras till Suva.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Enligt narkotikalagstiftningen på Fiji leder innehav av narkotika till ovillkorligt fängelsestraff i minst tre månader, oberoende av mängden.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Canberra12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIAsanomat.can@formin.fi www.finland.org.au
www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
twitter.com/FinEmbAustralia
www.instagram.com/finlandinaustralia/
www.linkedin.com/company-beta/16166867/?pathWildcard=16166867

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.