Tjänster för resenärer

17.10.2018

Haiti: resemeddelande

Risknivå
--------
Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Överväg noga resor till landet. Det kan förekomma oroligheter. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Den sociala situationen i Haiti är svår, den civila säkerheten dålig och omständigheterna över lag svåra. Överväg noga resor till landet. Organisera i så fall din resa med hjälp av en organisation som verkar i landet

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Kidnappningar och människorov är inte ovanliga på Haiti. Alla som verkar välbärgade hör till riskgruppen.

Brottsligheten
--------------
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Av säkerhetsskäl rekommenderas inte kollektivtrafiken. Undvik att röra dig med bil när det är mörkt. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda när du åker bil.

Naturförhållanden
-----------------
Under regnperioden i juni-november kan det förekomma orkaner, översvämningar och jordskred. Haiti är jordbävningsområde.

Mera information hittar du här: USA:s National Hurricane Center www.nhc.noaa.gov/

Hälsoläget
----------
På Haiti förekommer difteri, och det finns därför orsak att vaccinera sig. Också kolera påträffas. Hösten 2010 utbröt en allvarlig koleraepidemi som inte har avtagit. Nya fall av kolera påträffas fortfarande.
Det förekommer dessutom flera virussjukdomar som sprids av myggor. Du skyddar dig bäst mot myggburna sjukdomar genom att använda myggmedel, täckande, ljusa kläder och på natten myggnät.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Det är ont om sjukvårdsservice, särskilt på landsbygden, och nivån är låg.

Mer information:
Haitis hälsoministerium mspp.gouv.ht/newsite/
Pan American Health Organization www.paho.org/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för KaribienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.