Tjänster för resenärer

4.2.2019

Slovenien: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Var uppmärksam i landsvägstrafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det är huvudsakligen tryggt att resa i Slovenien. Landets politiska och sociala förhållanden är stabila och gatubrottsligheten småskalig. Iaktta ändå normal försiktighet, särskilt på turistorterna vid Adriatiska havet och i centrum av Ljubljana.

Brottsligheten
--------------
Den slovenska polisen har rätt att kräva att utlänningar betalar böter på platsen i kontanter och att beslagta deras resedokument eller bilens registerutdrag tills böterna är betalda. Nuförtiden kan böter också betalas från utlandet.

Det är klokt att ta kopior av sina viktigaste dokument, till exempel pass, kreditkort och flygbiljetter, och sedan förvara dem skilt från originalen eller skanna dem och förvara dem elektroniskt. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du utan dröjsmål göra en anmälan till den lokala polisen. Polisen ger dig en kopia av anmälan och med den kan finska medborgare oftast flyga tillbaka till Finland med Finnairs direktflyg från Ljubljana till Helsingfors utan resedokument. Passkontrollen underlättas då om du har en kopia av körkort eller pass.

Vid behov kan man ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Viktiga telefonnummer:

Allmänt nödnummer 112
Polisen 113 (t.ex. trafikolyckor, brott)
Trafikinformation för motorvägarna (också på engelska) 080 2244
Trafikinformation för andra vägar 01-530 5300 och 031-64 64 64
Vägtjänst 1987
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Trafiken är den största säkerhetsrisken i Slovenien. De höga hasigheterna på motorvägarna, höga situationshastigheter på små vägar, våghalsiga omkörningar och vårdslös körstil på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer. Det är obligatoriskt med vinterdäck 15.11–15.3. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille. Trafikpolisens verksamhet är inte särdeles synlig.

Det är mycket vanligt att bilar kör mot rött ljus i stadstrafiken. Beakta den livliga cykeltrafiken både i städerna och på landsbygden. När du parkerar ska du inte lämna radio, mobiltelefon eller annat som kan locka tjuvar synligt framme i bilen.

Om du kör i närheten av kusten på sommaren ska du förbereda dig på stockningar. Det finns gott om bensinstationer.

Naturförhållanden
-----------------
Slovenien ligger i ett jordbävningsområde och det förekommer alltid en risk för jordbävningar. Följ de lokala myndigheternas anvisningar om det inträffar en jordbävning.

I samband med hårda regn kan det förekomma översvämningar och jordskred som kan orsaka stor förstörelse.

Hälsoläget
----------
Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring när du reser till Slovenien. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Med det europeiska sjukvårdskortet, som du får gratis vid Folkpensionsanstalten, får du nödvändig vård i EU- och EES-länder www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Särskilda behov för personer med funktionsnedsättning beaktas inte alltid. Det kan finnas trappor, trösklar och andra hinder på vägen.

Man kan dricka kranvattnet i hela landet.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Information om inresa i Slovenien: www.slovenia.si/live-and-work/useful/checklist/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BudapestKelenhegyi út 16/A
1118 BUDAPEST
HUNGARY+36 127 925 00sanomat.BUD@formin.fi www.finland.hu
www.facebook.com/FinnishEmbassyBudapest/?fref=ts

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.