Tjänster för resenärer

6.2.2019

Turkiet: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det går inte att utesluta risken för nya terrorattacker.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Aktuellt
--------
Undantagstillståndet i Turkiet som utlystes den 21 juli 2016 har upphört.

Resenärer ska vid behov fortfarande kunna styrka sin identitet och rätt att vistas i landet.

Säkerhetsläget är fortfarande instabilt i hela landet och det förekommer en risk för demonstartioner och oroligheter. Turkiets militära insatser i regionen Afrin i norra Syrien som inleddes den 20 januari 2018 kan ytterligare försvaga säkerheten i områden som ligger i närheten av den syriska gränsen.

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Resenärer på väg till Turkiet uppmanas att följa medierna.

Ambassaden uppmanar till särskild försiktighet i de stora städerna och i östra Turkiet. Undvik att resa till och vistas i sydöstra Turkiet, och i närheten av gränserna mot Syrien och Irak.
Säkerhetssituationen vid Turkiets gräns mot Irak och Syrien är instabil. Sammandrabbningarna mellan PKK och Turkiets säkerhetsstyrkor har trappats upp i sydöstra och östra Turkiet. Man kan inte utesluta risken för nya terrorattacker i Turkiet.

Innan du reser till Turkiet ska du ta reda på den aktuella situationen på resmålet och följa med risknivån i nyhetsmedierna.

Det kan uppstå demonstrationer i de stora städerna och de kan bli våldsamma. Avlägsna dig omedelbart från demonstrationernas närhet. Polisen kan använda våld, till exempel tårgas eller vattenkanoner för att skingra demonstrationer. Också utlänningar och personer med dubbelt medborgarskap kan anhållas, och personer med dubbelt medborgarskap kan hindras från att resa ut ur landet. Turkiet tillämpar sin egen lagstiftning på sina medborgare, och beaktar inte om någon medborgare också har finskt medborgarskap. Därför har utrikesministeriet begränsade möjligheter att genom lagen om konsulära tjänster påverka ärendet.

Enligt turkisk lag ska varje myndig person kunna styrka sin identitet. Också utlänningar är alltid skyldiga att på begäran visa legitimation och uppehållstillstånd eller pass och visum/inresestämpeln i passet för polis eller gendarm.

Nödnumret är i hela landet 112. Om du ringer från en finländsk mobilanslutning behöver du inte lägga till riktnummer.

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Undvik alla resor till sydöstra Turkiets gränsområden och närheten av gränserna mot Syrien och Irak. Var särskilt försiktig i de stora städerna och i östra Turkiet. Nya terrorattacker kan inte uteslutas. ISIL värvar fortfarande aktivt anhängare i området.

Brottsligheten
--------------
Gatubrottslighet är inte allmänt. På badorter och i närheten av turistmål i stora städer finns det ändå skäl att se upp för fickstölder. Iaktta normal försiktighet på restauranger, barer och diskotek och lämna till exempel inte ditt glas utan uppsikt. På turistmålen har det förekommit att man serverat giftiga alkoholdrycker. Tidvis förekommer också försök att lura turister och i synnerhet bankkortsbedrägerier har blivit vanligare. Var alltid vaksam när du åker taxi i Turkiet, i synnerhet i turistområden, eftersom det är vanligt med överdebitering,
Det har också förekommit enstaka sexualbrott på badorterna, vilket i synnerhet bör beaktas om man rör sig utomhus nattetid.

Var noga med hur du förvarar ditt pass eftersom passtölder har blivit vanligare i synnerhet i Istanbul. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan hos den lokala polisen och visa upp polisrapporten då du lämnar landet.

Ansökan om ett nytt tillfälligt pass ska göras personligen på Finlands ambassad i Ankara. Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul kan utfärda ett temporärt pass för hemresan.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägnätet är täckande och i tämligen gott skick. Trafikkulturen avviker ändå märkbart från den finländska, och olyckor inträffar ofta både i städer och på landsvägarna. Farliga situationer orsakas framför allt av överhastighet, ignorerande av trafikregler och skador i vägnätet. Var extra försiktig och flexibel på turkiskt vis både om du rör dig till fots och med bil. Gränsen för rattfylleri i trafiken är 0,5 promille. Kollektivtrafiken fungerar i allmänhet väl.

Naturförhållanden
-----------------
Turkiet är beläget inom ett seismiskt aktivt område, varför jordbävningar är möjliga överallt i landet. Störst är risken för jordbävningar i land- och kustregionerna väster om Antalya och landsbygden öster om Diyarbakir. Genom landet löper dessutom två områden där risk för jordbävning förekommer i landets norra och sydöstra delar. Istanbul är beläget vid brottlinjen Marmara, där jordbävningen år 1999 förorsakade stora skador i staden Izmit med omnejd. Sedan år 1900 har omkring trettio jordbävningar som mätt över 7 på Richterskalan inträffat på turkiskt område, vanligtvis med 4-7 års intervaller. De senaste stora jordbävningarna (7,2 och 5,6 på Richterskalan) inträffade i provinsen Van i östra Turkiet 2011.

Följ myndigheternas anvisningar om ett jordskalv skulle inträffa. Om mobiltelefonnätet är överbelastat kan textmeddelanden fungera bättre än samtal. Bekanta dig i förväg med nödutgångarna på hotellet eller stället där du bor, och studera researrangörernas säkerhetsföreskrifter. Bekanta dig också med Helsingfors seismologiska instituts anvisningar för jordbävningar: www.seismo.helsinki.fi/fi/maanjtietoa/matkaohjeita/varautuminenmaanj.html.

Som följd av jordbävningsrisken finns det i Turkiet också tsunamirisk i Medelhavet, Egeiska havet och Marmarasjön.

Översvämningar som förorsakas av störtregn kan förekomma. Resenärer uppmanas att följa lokala myndigheters anvisningar och iaktta allmän uppmärksamhet.

Under sommaren kan det förekomma skogsbränder i Turkiet. Det torra, heta och blåsiga vädret gör att bränderna sprids lättare. Människor uppmanas att vara försiktiga då de hanterar eld.

Hälsoläget
----------
Hälsotjänsterna på landsbygden är ofta bristfälliga. I de större städerna såsom i Istanbul, Ankara, Antalya och Izmir och på de största semestermålen finns högklassig privat sjukvårdsservice.

Fågelinfluensaviruset H5N1 och influensa A(H1N1) har påträffats i Turkiet. Landets myndigheter följer situationen. Turkiets hälsomyndighet ger mera information på numret 184, om man ringer från utlandet +90-312-5852250/55. Man får också information på Turkiets hälsoministeriums webbplats: www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160128.html.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Finländare som reser i Turkiet lyder under turkisk lag. Det är bra att minnas detta då straffen för till exempel narkotika- och sexualbrott kan vara mycket strängare än i Finland. En person som döms för första gången kan få flera års ovillkorlig fängelsedom.

Export av antikföremål kräver tillstånd. Det är förbjudet att ta med sig på mycket som en sten från arkeologiska platser.

Militära mål får inte fotograferas.

Turkarna tar den turkiska staten och flaggan på stort allvar. Också turister som besöker landet förväntas uppträda respektfullt.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/
Turkiets ambassad i Helsingfors: helsinki.emb.mfa.gov.tr/.
Turkiska myndigheternas konsulära servicenummer i Turkiet: +90 312 292 29 29.

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, AnkaraBeyaz Zambaklar Sokağı (Kader Sokak) No:44
06700 GAZIOSMANPASA, ANKARA
TURKEY+90 312 457 4400sanomat.ANK@formin.fi www.finland.org.tr
www.facebook.com/FinnishEmbassyAnkara
twitter.com/# !/FinEmbAnkara
blogit.ulkoministerio.fi/ankara/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.