Tjänster för resenärer

29.1.2019

Nya Zeeland: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Nya Zeeland är ett tryggt resmål men det är bra att vara normalt vaksam.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Nya Zeeland är ett tryggt resmål och de normala reglerna gäller för vad man bör beakta vid resor utomlands. Jordbävningar förekommer ibland.

Allmänt nödnummer: 111

Brottsligheten
--------------
Det är tryggt att resa i Nya Zeeland men normal försiktighet är på sin plats. Lämna t.ex. inte dina tillhörigheter obevakade på badstranden eller värdesaker synliga i en bil.

Nya Zeelands polis webbplats: www.police.govt.nz/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Vägarna är i fint skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden
-----------------
Nya Zeeland befinner sig i ett jordbävningsområde. Myndigheternas anvisningar i fall av jordbävningar ska följas. Mer information om eventuella naturkatastrofer och vilka åtgärder som vidtas om sådana inträffar finns på adressen newzealand.govt.nz/browse/emergencies/

På badstränder ska man absolut följa strandvaktens anvisningar. För den egna säkerhetens skull är det skäl att undvika obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra faror i samband med havet.

Hälsoläget
----------
Det finns inget ömsesidigt avtal om socialskydd och sjukförsäkringar mellan Finland och Nya Zeeland så det lönar sig att skaffa en täckande försäkring före resan.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Canberra12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIAsanomat.can@formin.fi www.finland.org.au
www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
twitter.com/FinEmbAustralia
www.instagram.com/finlandinaustralia/
www.linkedin.com/company-beta/16166867/?pathWildcard=16166867

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.