Tjänster för resenärer

16.1.2019

Kuba: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Var försiktig i Havanna. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det politiska läget i Kuba är stabilt, och landet är ett relativt tryggt resmål.

Nödnummer: polisen 106, ambulans 104, brandkåren 105.

Brottsligheten
--------------
Iaktta normal försiktighet. I Havanna förekommer sporadiskt brottslighet riktad mot turister, så undvik till exempel att röra dig ensam om natten och på mörka gator i huvudstaden.

Risken för rån är större i Havannas centrum än i andra områden.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Det finns förhållandevis lite trafik i Kuba och största delen av fordonen är mycket gamla och i dåligt skick. Taximopeder är inte trygga i trafiken.

Vägarna är i relativt dåligt skick.

Naturförhållanden
-----------------
Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar.

Du hittar information om väderförhållanden och orkaner på webbplatsen för Kubas meteorologiska institut (INSMET) ( www.met.inf.cu/ ) och på USA:s National Hurricane Centers webbplats (www.nhc.noaa.gov/). />
Kuba ligger i ett seismiskt aktivt område. Mindre jordbävningar inträffar relativt ofta, men större mer sällan. De flesta jordbävningarna inträffar i landets sydöstra delar. Du får information om jordbävningar på webbplatsen för Kubas seismologiska forskningscentral (Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas) (
www.cenais.cu ).

Hälsoläget
----------
Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla som reser till Kuba har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på hälsovården är i allmänhet god, men det kan råda brist på läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Vid sjukdomsfall som kräver vård på sjukhus rekommenderas att man genast kontaktar sitt reseförsäkringsbolag. Sjukhusen accepterar vanligen inte en reseförsäkring som garanti för betalningen, utan vill ha patientens kreditkort.

Alla allvarligare sjukdomsfall hos utlänningar koordineras i Kuba av undsättningsbolaget ASISTUR.

Mer information:
ASISTUR, tfn +537-338 920/-571 315
Pan American Health Organization www.paho.org/
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología INHEM instituciones.sld.cu/inhem/
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
De kubanska myndigheterna kräver att alla som anländer till landet har en reseförsäkring som ersätter utgifter som uppstår av läkarbesök och vård av sjukdomar.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Ambulerande ambassadören för KaribienKyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLANDASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.