Tjänster för resenärer

23.1.2018

Cypern: resemeddelande:

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Det är tryggt att resa i Cypern bara man är normalt försiktig. På grund av terrorattackerna i Europa och situationen i Cyperns närområden har de cypriotiska myndigheterna höjt hotnivån till medelnivån på en skala med tre nivåer. Var uppmärksam i vänstertrafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det allmänna nödnumret är 112.

Det allmänna säkerhetsläget är gott och myndigheternas handlingsförmåga är god. Myndigheter som ansvarar för säkerheten i landet:

Cyperns befolkningsskydd
www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument

Kriscenter vid Cyperns utrikesministerium www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/consular06_en/consular06_en?OpenDocument

Polisen
www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Särskilda säkerhetsrisker
-------------------------
Ambassaden kan ha svårt att hjälpa finländska medborgare på Norra Cypern på grund av bristfälliga kontakter till myndigheterna där.

Brottsligheten
--------------
Brottsligheten riktad mot utländska turister är småskalig, men den har ökat under de senaste åren. På de populära turistmålen inträffar det årligen bara enstaka egendomsbrott och våldsbrott. Det är klokt att ta kopior av sina viktigaste dokument, till exempel pass, kreditkort och flygbiljetter, och sedan förvara dem skilt från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisen ( www.police.gov.cy ).
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Motorvägarna är i allmänhet i gott skick. Var uppmärksam och försiktig i vänstertrafiken och var beredd på nyckfullt beteende i trafiken. På motorvägarna sker det mycket fortkörning. Det finns ingen järnväg på Cypern.

Polisen informerar om trafiksäkerheten www.police.gov.cy/

Naturförhållanden
-----------------
På havsområdena i närheten av Cypern möts två kontinentalplattor. På grund av deras rörelser registreras det några jordbävningar på Cypern varje år som sedan 1996 legat mellan 3,0 och 4,5 på richterskalan. Det har också förekommit en del mindre skalv. Före 1996 inträffade det större jordbävningar på ön som krävde dödsoffer. De cypriotiska myndigheterna har tillräcklig och bra beredskap med tanke på jordbävningar. Information om jordbävningar på Cypern: www.moa.gov.cy/

På grund av långa heta perioder förekommer det särskilt under sommaren en risk för skogsbrand. Under vintern kan störtregn orsaka översvämningar och då ska särskilt den som kör bil vara försiktig på grund av risken för att vägarna kan rasa.

Hälsoläget
----------
Kranvattnet är i allmänhet drickbart, men kvaliteten beror på rörens skick, och många lokalinvånare dricker vatten på flaska på grund av höga klorhalter i kranvattnet.

Med det europeiska sjukvårdskortet, som du får gratis på Folkpensionsanstalten, får du nödvändig vård i Cypern och andra EU- och EES-länder. Mera information på FPA:s webbplats: www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
www.kela.fi/web/en/european-health-insurance-card?inheritRedirect=true

Privata sjukhus ger ofta bättre service än kommunala, bland annat på grund av att där oftare talas engelska och köerna är kortare. Det lönar sig att ha en reseförsäkring, det europeiska sjukförsäkringskortet som utfärdas av FPA duger inte på privata sjukhus. Specialvård eller hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring. Kontrollera vad din försäkring täcker före resan.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Den så kallade gröna linjen som administreras av FN delar upp Cypern i två delar: den norra delen ockuperades av Turkiet 1974 och bebos av turkcyprioter och den södra delen bebos av grekcyprioter. År 1983 utropade det turkcypriotiska delen sig självständig som Turkiska republiken Norra Cypern (TRNC), men det är endast Turkiet som erkänt staten.

Överväg noga innan du köper en bostad eller fastighet på Cypern och anlita en juridisk expert eftersom ägarförhållandena är oklara. På Norra Cypern ska man vara särskilt försiktig och noga utreda fastighetens historia med hjälp av en sakkunnig, insatt och oberoende jurist, eftersom Norra Cypern enligt internationell rätt är ockuperat område. Många utlänningar har på grund av fastighetsaffärer råkat ut för utdragna rättsprocesser.

Det finns sju ställen där EU-medborgare kan korsa den gröna linjen genom att visa upp pass eller ett identitetskort med foto. Man ska ändå minnas att ambassaden kan ha svårt att hjälpa finländska medborgare på Norra Cypern på grund av bristfälliga kontakter till myndigheterna där. Det går att korsa gröna linjen med bil, men det krävs en särskild försäkring som man får köpa på gränsövergångsstället.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument formin.finland.fi/pass
Inresebestämmelser:
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/0E03E0EE9B9833EAC2258022003F023B?OpenDocument

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Nicosia9, Arch. Makarios Avenue
Severis Building, 2nd floor
1065 NICOSIA
CYPRUS+357 224 580 20 sanomat.NIC@formin.fi www.facebook.com/FinnishEmbassyNicosia
www.finland.org.cy /> www.twitter.com/finlandincyprus
www.instagram.com/finlandincyprus

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.