Tjänster för resenärer

6.2.2019

Lesotho: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Säkerhetsläget är fortfarande instabilt på grund av kuppen år 2014. Plötsliga förändringar kan ske. Undvik att röra dig ensam och efter skymningen. Många hiv-positiva bland befolkningen.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Det instabila säkerhetsläget efter kuppförsöket år 2014 fortgår och snabba förändringar är möjliga. Resenärer som rör sig i landet uppmanas till särskild uppmärksamhet och att undvika militära mål, stora folkmöten och demonstrationer. Polisstyrkans handlingskraft har ännu inte återgått till den normala, också därför ska man undvika att röra sig ute efter mörkrets inbrott.

Undvik att röra dig ensam och i obekanta trakter, i synnerhet efter skymningen. Pengar, pass och värdeföremål bör låsas in, eller hållas nära kroppen då man rör sig utomhus. Bilkörning på landsbygden och promenader i Maseru rekommenderas inte när det är mörkt. Antalet väpnade rån har ökat i Maseru. Det är bra att ha bildörrarna låsta då man kör bil. Allmän vaksamhet är på sin plats.

Polisens webbplats: www.lmps.org.ls/ och nödnummer: 123 (polisen), 121 (Medical) och 122 (eldsvåda).

Brottsligheten
--------------
Under semestertider ökar egendomsbrotten.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Landet har vänstertrafik. Det finns varken fungerande kollektivtrafik eller pålitlig taxiservice. Vägnätet är delvis i dåligt skick och saknar vägbeläggning. Under vintermånaderna (maj, juni, juli) kan isiga vägar och snöfall orsaka olyckor.

Naturförhållanden
-----------------
Ösregnen kan spola bort en del av vägnätet och broarna. Det finns risk för ras i bergstrakterna. Det är oftast möjligt att röra sig enbart med terrängbil eftersom hela Lesotho är beläget bland höga berg. De högsta bergstopparna når cirka 3 500 meter över havet, och vädret kan därför ändras snabbt.

I Lesotho finns en av Afrikas få skidorter.

Hälsoläget
----------
Antalet hiv-positiva bland befolkningen är stort, och man bör absolut undvika beteende som medför smittorisk. Även andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Sjukvården håller inte någon hög standard och det rekommenderas att man i mån av möjlighet anlitar sjukvården i Sydafrika.
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder
----------------------
Homosexualitet är förbjuden i lag. Straffen för innehav av narkotika kan vara stränga.

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, Pretoria628 Leyds Street, Muckleneuk
0002 PRETORIA
SOUTH AFRICA+27 12 343 0275sanomat.pre@formin.fi www.finland.org.za/sv
www.facebook.com/FinnishEmbassyPretoria
twitter.com/FinEmbPretoria
www.instagram.com/finlandinsouthafrica

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.