Tjänster för resenärer

12.2.2019

Liechtenstein: resemeddelande

Risknivå
--------
Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån
----------------------------------
Säkerhetsläget normalt. Ta med pass och europeiskt sjukförsäkringskort. Väder- och vägförhållandena bör observeras.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX :32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget
-----------------------
Liechtenstein är ett mycket tryggt resmål. Bästa skyddet på resor är en heltäckande reseförsäkring. Om man måste transporteras hem är det både dyrt och komplicerat att ordna utan en privat reseförsäkring.
I nödfall ska du i första hand vända dig till den lokala polisen.

Nödnummer
allmänt nödnummer 112
polis 117
brandkår 118
ambulans 144

Brottsligheten
--------------
Polisens webbplats: www.landespolizei.li/
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken
--------
Se till att du har en tillräcklig bilförsäkring om du reser med egen bil. Liechtenstein har ingen egen motorvägsavgift, men beroende på varifrån man kommer ska motorvägsavgiften i antingen Schweiz eller Österrike vara betald.

Varierande väderleksförhållanden kan spärra av vägförbindelser. Skidresenärer och vandrare ska absolut följa myndigheternas anvisningar när det gäller snö- och jordskred.

Hälsoläget
----------
Vi rekommenderar att man skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU- och EES-området och i Schweiz. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats
www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser
------------------
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument um.fi/pass/

Kontaktuppgifter
----------------
Finlands ambassad, BernWeltpoststrasse 4
3015 BERN
SWITZERLAND+41 313 504 100 info.bern@formin.fi www.finlandia.ch
www.facebook.com/BotschaftvonFinnlandBern

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.